18. 5. 2014

Sildenafil citrát (Viagra) a incidence a mortalita onemocnění melanomem

Medical Tribune 9/2014

12.05.2014 11:30

Zdroj: Medical Tribune


MEDICAL TRIBUNE CZ > Sildenafil citrát a incidence a mortalita onemocnění melanomemPoznámky:

 • prognóza -  Pacienti s melanomem in situ ve stadiu 0 mají po jeho odstranění chirurgickou excizí naději na pětileté přežití 99 %. Melanom limitovaný na kůži, o hloubce prorůstání do kůže 2–4 mm (stadium II B), je spojen s pětiletým přežitím pouze v 57 %. A pokud jde o melanom metastazující (stadium IV), činí pětileté přežití pouhých 14–20 %.
 • Pouze jeden pacient ze čtyř žije déle než jen jeden rok od stanovení diagnózy
 • W. Q. Li a spol. (Alpert Medical School, Brown University, Providence, RI) uveřejnili (zatím v elektronické podobě) v Journal of American Medical Association – Internal Medicine výsledky prospektivní kohortové studie dokazující zvýšenou incidenci těchto kožních tumorů právě mezi uživateli sildenafil citrátu (Li WQ, Qureshi AA, Robinson KC et al. Sildenafil use and increased risk of incident melanoma in US men: A prospective cohort study. JAMA Intern Med. 2014 Apr. 7 (Epub ahead of print)).
 •  K aktivaci genu BRAF přispívá rovněž koncentrace PDE5A, a tak tedy sildenafil citrát jako inhibitor PDE5A působí na tutéž genetickou dráhu BRAF, která je spojena se zvýšenou invazivitou buněk melanomu; může tedy zvyšovat i riziko jeho vzniku a invazivitu buněk tohoto nádoru.
 • |nalýza:  celkem 25 848 mužů
 • Během desetiletého sledování (2000–2010) bylo ve dvouletých intervalech zachyceno
  •  celkem 142 melanomů
  • 580 skvamocelulárních 
  • 3 030 bazocelulárních karcinomů.
  • U mužů užívajících Viagru bylo zjištěno následné statisticky významně vyšší riziko melanomu o 84 % (95% CI 1,04–3,22), přičemž erektilní dysfunkce sama o sobě riziko melanomu nezvyšuje. Zvýšené riziko vzniku skvamocelulárních karcinomů ani bazaliomů u uživatelů Viagry zjištěno nebylo (HR = 0,84; 95% CI 0,59–1,20, respektive HR = 1,08; 95% CI 0,93–1,25).
 • Nicméně dr. J. K. Robinson ve svém komentáři k Liově studii na stránkách JAMA Internal Medicine upozorňuje na zajímavou okolnost. V desetiletí 1975–1976 činil v USA roční věkově standardizovaný nárůst případů melanomu 5,6 %, zatímco během dvaceti let mezi roky 1992–2010 se tento přírůstek zpomalil na 2,4 % ročně. Viagra přitom byla schválena americkým FDA ke klinickému užití pro léčbu erektilní dysfunkce 27. března 1998, byla tedy v užívání více než polovinu této doby. I proto bude před vynesením definitivního soudu nutné provést prospektivní (observační) studii s předem jednoznačně definovanými zařazovacími a vyřazovacími kritérii a známou velikostí užívaných dávek sildenafilu, aby bylo možno posoudit jeho ev. vliv na biologické chování melanomu.Přehled klíčových poznámek k léčbě pokročilého maligního melanomu

XL. brněnské onkologické dny „Terapeutické možnosti léčby maligního melanomu se za uplynulých několik málo let radikálně změnily. Chemote...