23. 10. 2012

Revoluce v onkologii a zodpovědnost za vlastní smrt

English: Photograph of an iris melanoma
English: Photograph of an iris melanoma (Photo credit: Wikipedia)
MEDICAL TRIBUNE CZ > Revoluce v onkologii a zodpovědnost za vlastní smrt


Medical Tribune 19/2012
12.10.2012 13:37
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 1. LF UK a VFN Praha, ASKLEPION Praha
Pacienti s melanomem v oku mají nyní možnost se díky genetickému testu dozvědět, zda mají šanci se uzdravit nebo jsou odsouzeni ke smrti. Jde o obrovský pokrok, jenž umožní soustředit kapacity na nadějné pacienty a naopak netrápit drastickou léčbou ty ztracené.Enhanced by Zemanta

14. 10. 2012

Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib) - Onkologie - ZDN

Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib) - Onkologie - ZDN

poznámky k článku
...


Ipilimumab je IgG1 lidská monoklonální protilátka proti CTLA-4 receptoru

Melanom patří k potenciálně imunosupresivním onemocněním. 

Ve studiích bylo prokázáno, že infiltrace nádoru T-lymfocyty svědčí o jisté aktivitě imunitního systému, která může být žádoucí pro pozitivní průběh onemocnění. 

Při cíleném výzkumu T-lymfocytů byly objeveny na povrchu těchto buněk receptory, které hrají zásadní roli v regulaci imunitní odpovědi. 

Některé jsou důležité pro jejich 

  • stimulaci (např. CD28), 
  • jiné pro inhibici (CTLA-4, PD-1).
 CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein) receptor patří k přirozeným negativním regulátorům imunitní odpovědi a brání rozvoji nadměrné imunitní reakce. 
CTLA-4 receptor soutěží s CD28 receptorem o ligand B7, který se nachází na antigen prezentujících buňkách (např. dendritické buňky). Pro aktivaci T-lymfocytů jsou nezbytné dva signály.
Prvním je spojení mezi T-buněčným receptorem a antigenem předkládaným dendritickými buňkami s MHC komplexem (major histocompatibility complex), druhým pak vazba mezi receptorem CD28 na T-lymfocytech a kostimulační molekulou B7 na dendritických buňkách. Po 2–3 dnech, kdy je již imunitní odpověď dostatečně rozvinutá, se na povrchu T-lymfocytů objevují CTLA-4 receptory, které mají k molekule B7 větší afinitu než CD28. Úkolem CTLA-4 je vyvázat ligandy B7, čímž dojde i k přerušení stimulačního signálu vycházejícího z receptorů CD28 a imunitní odpověď je utlumována.(6) Vyřazení CTLA-4 receptoru, například protilátkou, jako je ipilimumab, pak sekundárně vede k trvalé vyšší aktivitě T-lymfocytů a imunitního systému jako celku

Vemurafenib  inhibitor B-raf kinázy, která je důležitou součástí RAS-RAF-MEK-ERK signální cestyRelated articles
Enhanced by Zemanta

Standard léčba

V současné době se léčba maligního melanomu řídí standardními postupy, které se velice rychle vzhledem k novým poznatkům mění

ČOS Modrá kniha
MOU Brno
Klinika onkologie a radioterapie Hradec Králové 


NCCN 

Melanom publikace

Melanom 
KRAJSOVÁ, Ivana, 80-7345-096-8, MAXDORF,
Atlas kožního melanomu 
KRAJSOVÁ, Ivana

Epidemilogie

Celosvětově incidence melanomu stoupá.

Situace v ČR


V roce 2009 bylo nově diagnostikováno 2509 pacientů, 479 na maligní melanom zemřelo

Incidence v r. 2000 /100 000 obyvatel  15,45
                       2009                                23,88

Mortalita v r. 2000/100 000 obyvtael    3,7
                       2009                                4,56 


Věková struktura pacientůSrovnání se zahraničím Definice

The layers of the epidermis (left). Melanocyte...
Maligní melanom je neuroektodermální nádor, vycházející z melanocytů.

Melanocyty leží ve stratum basale difúzně rozptýleny mezi keratinocyty. Uvádí se, že na 5 až 12 keratinocytů připadá zhruba jeden melanocyt, což v absolutních číslech odpovídá 1000-1500 pigmentových buněk/1 mm2 povrchu

Melanom vzniká nejenom v kůži, ale v oku a v sliznicích.

Enhanced by Zemanta

Přehled klíčových poznámek k léčbě pokročilého maligního melanomu

XL. brněnské onkologické dny „Terapeutické možnosti léčby maligního melanomu se za uplynulých několik málo let radikálně změnily. Chemote...