Příspěvky

Přehled klíčových poznámek k léčbě pokročilého maligního melanomu

XL. brněnské onkologické dny


„Terapeutické možnosti léčby maligního melanomu se za uplynulých několik málo let radikálně změnily. Chemoterapie ustupuje do pozadí, osobně si nevzpomínám na jediného pacienta s melanomem, kterého bychom v posledním půl roce k této léčbě v našem centru indikovali,“ uvedl 28. dubna v úvodu první přednášky sympozia podpořeného společností MSD významný zahraniční host doc. Christoph Höller z Medizinische Universität Wien, Rakousko.

Celý článek AM Review 11/2016 str.  15


Imunoterapie – uragán, který hýbe současnou onkologií

Obrázek
poznámky AM Review 11/2016

XL. brněnské onkologické dny


Přednáška prof. Gala Markela, MSc, PhD., z Ella Institute of Melanoma, Sheba Medical Center, Izrael.
 Projednávání výzkumu adhezní molekuly CEACAM1  (biliární glykoprotein-1, CD66a), která je známa již řadu let a jejíž exprese byla identifikována jako silný klinický prediktor špatné prognózy melanomu. 
Existují již důkazy in vitro i in vivo o tom, že blokování funkce CEACAM1 novou monoklonální protilátkou MRG1 je slibnou strategií pro imunoonkologii. 
Ukázalo se, že přibližně 90 procent melanomů je CEACAM1 pozitivních, což znamená, že většina pacientů s melanomem by mohla být přístupná léčbě na bázi MRG1“. Významné je podle něj i to, že reakce na podanou protilátku nevyvolává buněčnou toxicitu. Potenciálně by tedy tento způsob terapie měl zajišťovat i velmi dobrý bezpečnostní profil.MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), Brno. přednáška o nežádoucích účincích imunoterapie

Nábor do studie DERMA

Nábor do studie DERMA » Linkos.cz

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III, pro zhodnocení účinnosti recMAGE-A3 + AS15 ASCI jako adjuvantní terapie u pacientů s MAGE-A3-pozitivním resekovaným melanomem stádia III.
Related articlesSpontaneous Cancer Remission: Medical Mystery or Miracle? (mysteriousuniverse.org)

Naděje onkologie leží v imunoterapii. Zatím umí bojovat s melanomem | Zdravotnický deník

Naděje onkologie leží v imunoterapii. Zatím umí bojovat s melanomem | Zdravotnický deník


...Na maligní melanom zemře v Česku každý rok kolem 450 lidí. Z těch, u nichž se již rakovina rozšířila po těle, přežívalo do nedávna tři roky jen 10 až 15 procent pacientů s tím, že se nemoc často po nějaké době vrátila. Přelom ovšem nastal v roce 2011, kdy přišla imunoonkologická léčba...

The Mini Skin Cancer Prevention Handbook - SkinCancer.org

Význam regionálních uzlin pro terapii maligního melanomu

Léčba kožních nádorů

Obrázek